logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(33 โหวต)

 tab system incpd


 

 ระบบงานทั่วไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 สำนักงานเลขานุการกรม
 bullet red altระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ
 bullet red altห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
bullet red altข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช.
bullet red altระบบข้อมูลรายชื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2559 
 
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
bullet red altระบบ Web Application กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
กองคลัง
bullet red altแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bullet red altการจัดการองค์ความรู้ KM
bullet red altระบบโปรไฟล์สหกรณ์
bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
bullet red altแผนบริหารความต่อเนื่อง
bullet red altการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
bullet red altระบบการขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
กองแผนงาน
bullet red altระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาตร์
bullet red altระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project
bullet red altระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
bullet red altระบบข้อมูลแผนปฎิบัติงานงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
bullet red altระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
bullet red altระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ icon new
กองคลัง
bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบเก่า) 
bullet red altระบบเงินเดือน
bullet red altระบบบริการภายใน จองรถ จองห้องประชุม (ส่วนกลาง)
bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบใหม่)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bullet red altระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
bullet red altระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)
bullet red altแบบสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร
bullet red altรายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น icon new
bullet red altระบบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 
bullet red altรหัสการเงิน ปปง.
 
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
 bullet red altระบบสหกรณ์โรงเรียน
สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
bullet red altระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร     
bullet red altระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์
  
 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
bullet red altระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
bullet red altระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
bullet red altรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
bullet red altระบบรายงานผลการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
bullet red altระบบรายงานการรวบรวมผลผลิตพืช/นม
bullet red altระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
bullet red altระบบรายงานแผนและผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62
bullet red altระบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
bullet red altระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
bullet red altระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
bullet red altระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ 
bullet red altโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
bullet red altระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้ออ่าน 165487 เวลา