logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(17 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 192 - 198 และลำดับที่ 200 - 252 และสำรองลำดับที่ 252 - 262
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 126 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                                                

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 31 - 67 และสำรองลำดับที่ 68 - 69 และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) ลำดับที่ 2 
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารในวันที่ 4 พฤษภาคม  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์       

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
 8. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561)
 
อ่าน 10068 เวลา