logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

26 มิถุนายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หารือร่วมกับผู้นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬและบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หารือร่วมกับผู้นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬและบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของชุมนุมฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดองค์กร แหล่งเงินทุน ด้านตลาด ความเสี่ยงต่างๆ และโอกาสความเป็นไปได้ในการที่ชุมนุมฯ จะขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

อ่าน 231 เวลา