logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 กรฏาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระดับเขตตรวจราชการที่ 6 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) และ 8

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระดับเขตตรวจราชการที่ 6 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) และ 8 คณะที่ 2.5 โดยมีสหกรณ์จังหวัด และผู้รับมอบแทนสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการพิจารณาคัดเลือกได้ส่งรายชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ (คณะที่ 2.5) จำนวน 1 สาขา คือ นายธนะวิทย์ ชูทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ในสาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

อ่าน 768 เวลา