logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤศจิกายน 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสสจ.อน. เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานปี'62 จากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการฯปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จก.และสกต.อุทัยธานี จก.

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สสจ.อน. เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานปี'62 จากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการฯปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จก.และสกต.อุทัยธานี จก. ซึ่งจังหวัดมีเป้าหมายดำเนินการ 33,000 ไร่ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 23,549 ไร่ 1,585 ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 618 ราย มีสหกรณ์เป็นจุดรวบรวมผลผลิต 4 แห่ง ส่งขาย CPF สมาชิกขอสินเชื่อตรงจากธกส.หรือใช้ทุนเอง ใช้เมล็ดพันธ์จากแปซิฟิคและซีพี ส่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืนดำเนินการได้เป็นไปตามแผนงาน คงเหลือเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์นิคมลานสัก จก. ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นในเดือนมี.ค.62 ทั้งนี้ได้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลสมาชิกเป็นเครื่องมือในการบริหาร

อ่าน 466 เวลา