logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กรกฎาคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,6 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวน 3 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ดังนี้

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,6 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวน 3 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ดังนี้
1 สกก.มโนรมย์ จำกัด ขนาด 7,000 ตันโกดัง 2 แห่ง วงเงินตามสัญญา 22,390,000 บาท
2 สกก.ทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ลานตาก 1,600 ตรม. วงเงินตามสัญญา 870,000 บาท
3 สกก.สรรพยา จำกัด ฉาง 1,000 ตัน วงเงินตามสัญญา 3,970,000 บาท และลานตาก 2,500 ตรม วงเงินตามสัญญา 1,480,000 บาท
จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามทั้ง 3 แห่ง พบว่าทั้ง 4 รายการอยู่ระหว่างก่อสร้าง กำชับให้แต่งตั้งช่างควบคุมงาน การส่งมอบงาน การขอขยายเวลา รวมถึงการคิดค่าปรับ สำหรับเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานส่วนใหญ่การจัดทำเอกสารไม่สมบูรณ์ กำชับให้สหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ รวมถึงการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานการใช้ประโยชน์ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท กำกับ ดูแล แนะนำในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

อ่าน 751 เวลา