logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดยะลา 

นนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7, 8 เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 14 โครงการปกติ และ 1 โครงการบูรณากา

อ่าน 424 เวลา