logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 6,8 และนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 6,8 และนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ของนายศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยแต่ละปีจะมีผลผลิตประมาณ 150 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

อ่าน 389 เวลา