logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล โดยมีนายนาวี หะยีดอเลอะ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ และผู้รับมอบสถาบันของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นรายสหกรณ์เป็นองค์กรภาคประชาชนระดับอำเภอรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

อ่าน 325 เวลา