logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ แลการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ แลการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี โดยมีนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป จากนั้นได้พูดคุยแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นรายสหกรณ์ในการรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเป็นองค์กรหลักของภาคประชาชนแต่ละอำเภอต่อไป

อ่าน 866 เวลา