logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา แนะนำการดำเนินการควรกำหนดกรอบระยะเวลาแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนเหมาะสมสัมพันธ์กับเนื้องาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลต่อไป

อ่าน 426 เวลา