สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กันยายน 2561 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้นำสหกรณ์การเกษตรต้นแบบของประเทศกัมพูชา และคณะผู้แทนองค์การ JICA

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้นำสหกรณ์การเกษตรต้นแบบของประเทศกัมพูชา และคณะผู้แทนองค์การ JICA ภายใต้โครงการการจัดตั้งธุรกิจ-ต้นแบบสหกรณ์การเกษตรขั้นพื้นฐาน (The Project for Establishing Business - Oriented Agricultural Cooperative Models: BPAC) โดยมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ จำนวน 8 สหกรณ์ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2561เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการตลาดและห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 843 เวลา