logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กรกฎาคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) และส่วนกลาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) และส่วนกลาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนางจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด จำนวน 2 รายการ คือ 1.ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป ราคาตามสัญญา 795,000 บาท2.ชุดสายพานลำเลียง ราคาตามสัญญา 583,685 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ คาดว่าจะได้รับภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การทำแผนการผลิตโดยมุ่งเพิ่มพื้นที่การผลิตของสมาชิก การเข้าร่วมแปลงใหญ่ รวมถึงให้สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรีให้คำแนะนำการวางระบบบัญชี การบริหารจัดการเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี

อ่าน 769 เวลา