logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กันยายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ และงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ และงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส จากนั้นได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

อ่าน 522 เวลา