logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กรกฎาคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) และส่วนกลาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) และส่วนกลาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงฯประจำจังหวัดสระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการไทยนิยมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์ได้รับ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี

อ่าน 824 เวลา