logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กรกฏาคม 2561นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3, 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 2

นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3, 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโยลีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

อ่าน 581 เวลา