logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ระบุตัวผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการดำเนินการ และร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่การแก้ไขแล้วเสร็จ และการถอนชื่อ

อ่าน 828 เวลา