logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 สิงหาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบ ผู้รับมอบสถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขแล้วเสร็จ และการถอนชื่อ

อ่าน 835 เวลา