logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ธันวาคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยมีอธิบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์นิคมพนม จำกัด พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน มีลานเท 3 แห่ง
ใน 3 ตำบล (เช่าพื้นที่) ผลการรวบรวมเฉลี่ย 40-70 ตัน/วัน อีกทั้งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) อีกด้วย
 ในการนี้ ได้แนะนำให้จัดทำฐานข้อมูล อาทิ
การรวบรวมผลผลิต การจำหน่ายปุ๋ย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งแนะนำให้วางระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันปัญหา ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำชับให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

อ่าน 370 เวลา