logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 พฤศจิกายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานมนต์เสน่ห์พหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพุทธมุสลิมนราธิวาส ณ บริเวณโรงสีข้าวพิกุลทอง และทุ่งนาเยื้องโรงสีข้าวพิกุลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานมนต์เสน่ห์พหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพุทธมุสลิมนราธิวาส ณ บริเวณโรงสีข้าวพิกุลทอง และทุ่งนาเยื้องโรงสีข้าวพิกุลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีกิจกรรมเผยแพร่การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดแสดงนิทรรศการและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ เวทีพบปะและรับทราบปัญหาของพื้นที่ภายใต้ฐานคติความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ช้าไม่ได้

อ่าน 403 เวลา