logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 ธันวาคม 2561 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแนะนำทุกกลุ่มงานร่วมกันจัดทำ Action Plan ของกลุ่มงาน และภาพรวมขององค์กร เพื่อให้มีความสอดคล้องกันสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กรโดยนำระบบCPS มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงาน การสร้างรับรู้ร่วมกันทั้งองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

อ่าน 390 เวลา