logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA และงาน Horti ASIA (ยกเว้นการสัมมนา) ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
(เฉลี่ยวันละไม่เกิน ๑๓๐ คน) โดย DLG รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารกลางวัน ส่วนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางของผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมชมงานดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะต้องเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ที่จัดโดยสมาคมเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งเยอรมัน
 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแจ้งให้กองแผนงานรวบรวมภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทางโทรสารหมายเลข 0 2281 0107 และ 0 2628 5515 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมงานตามที่แนบมา โดยได้มอบหมายให้นายพงษ์ปกรณ์ ปิยวัฒน์ปภาดา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กองแผนงาน เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ คลิกดูรายละเอียด

อ่าน 1205 เวลา