logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การจัดทำงบบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ผลการปรับลดงบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังการรับฟังความเห็นการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่าน 794 เวลา