logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์สะสาง สะอาด สร้างนิสัยเพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร


7 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์สะสาง สะอาด สร้างนิสัยเพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานครในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงาน โดยให้แต่ละหน่วยงานแยกย้ายทำความสะอาดสถานที่ทำงานของตัวเอง แยกสิ่งของที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน จัดวางของที่จำเป็นในการทำงานให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้เป็นสถานที่ทำงานหน้าอยู่ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีจิตสำนึกในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้และสามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติที่บ้าน ชุมชนและสังคมต่อไป
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดทำโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่าน 298 เวลา