logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

5 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับโดยมีนายสกล ก้อนเมฆ ประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าที่สหกรณ์นำมาโชว์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลส่งเสริม เช่น นมอัดเม็ด จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด และผลิตภัณฑ์นมกล่อง เป็นต้น พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา และให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรสมาชิก โดยแนะนำให้หันมาปลูกผักปลอดภัย ทำเกษตรอินทรีย์ ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด เป็นสหกรณ์โคนมแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2524 มีทุนดำเนินงานกว่า 22 ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน มีศูนย์รับน้ำนมดิบ จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้
1.ศูนย์รับน้ำนมดิบปราณบุรี 2.ศูนย์รับน้ำนมดิบกุยบุรี ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้น มี 4 ด้าน ได้แก่ 1.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์ฯ รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 111,482,984.55 บาท โดยเปิดรับสองช่วงเวลาในแต่ละวัน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนเพี่อรักษาคุณภาพน้ำนมดิบก่อนจำหน่ายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อสค.ภาคใต้ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด และบริษัทเอกชน โดยมีเกณฑ์ราคารับซื้อตามระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดขึ้น โดยจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุก ๆ 15 วัน ราคาประกันการรับซื้อกิโลกรัมละ 17.40 บาท เพิ่มและลดตามคุณภาพน้ำนมดิบ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์ฯ จัดหาปัจจัยการผลิตการเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิก จำนวน 54,755,641.20 บาท ประกอบด้วยอาหารและเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับสัตว์ เครื่องมือ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค มาบริการจำหน่ายให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม อีกทั้งให้บริการขนส่งปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ไปยังฟาร์มของสมาชิกอีกด้วย สำหรับการชำระเงินสหกรณ์จะหักชำระจากรายได้ค่าน้ำนมที่จำหน่ายให้กับสหกรณ์ สำหรับบุคคลทั่วไปจะจำหน่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้น 3.ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ระยะฉุกเฉิน เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง และเงินกู้โครงการพิเศษต่างๆ แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถกู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ สำหรับการรับชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จะหักจากรายได้น้ำนมดิบ กำหนดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ตามสัญญาเงินกู้ประเภทนั้น มีลูกหนี้เงินกู้ 14,000,907.02 บาท 4.ธุรกิจรับฝาก สหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิก โดยกำหนดระเบียบเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งกำหนดอยู่ในแผนการระดมทุนของสหกรณ์ โดยรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิกโดยสามารถถอนออกได้ทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์หรือ ธนาคาร จึงกำหนดให้ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหากถอนเกินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยสมาชิกสามารถนำสมุดเงินฝากมาดำเนินการที่สหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำการ และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจำหน่ายน้ำนมดิบ จำนวน 3 แห่ง คือ 1.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2.ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตกจำกัด และ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง

อ่าน 130 เวลา