สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มาตรฐานเที่ยงตรง มีการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ (สหกรณ์เป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน และการจัดระดับแนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนการดำเนินงานและตัวชี้วัด) การประเมินและจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน และการจัดระดับ) แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การรายงานผล และและตัวชี้วัด) รวมทั้งการซักซ้อมวิธีการประเมินผ่านระบบมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทำความเข้าใจระบบ(การดึงข้อมูล การประเมินการใช้ประโยชน์) ทำความเข้าใจการเชื่อมโยงของเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 106 เวลา