สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยเน้นย้ำให้มีการกำกับตรวจสอบดูแลติดตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมสหกรณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน แผนและโครงการในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำการทำงานที่มุ่งเน้นที่ตัวสหกรณ์เป็นหลัก ทั้งงานส่งเสริมสหกรณ์และงานกำกับติดตาม โดยให้สหกรณ์มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการในสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นรายสหกรณ์ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานให้มีความสะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความสามัคคีกันในองค์กร

อ่าน 79 เวลา