logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง

29 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรังซึ่งสหกรณ์แห่งนี้จัดตั้งมา 30 ปี มีสมาชิก 2,646 คน ทุนดำเนินงาน 204 ล้านบาท สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและปลูกข้าว และได้การดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สมาชิก ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ และได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดและรองชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปี 2563


สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ มีการสืบทอดด้านศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวของจังหวัดตรัง ที่รวบรวมสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดตรังและภาคใต้ มาจัดแสดง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มีแปลงสาธิต เนื้อที่ 23 ไร่ ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งแปลงนาของสหกรณ์จะปลูกข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี โดยเฉพาะข้าวพันธุ์เล็บนก พันธุ์เบาช่อม่วง และพันธุ์เข็มทอง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง เน้นการปลูกข้าวที่ปลอดภัยไร้สารเคมี
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปยังจุดเรียนรู้วิถีทำนาแบบดั้งเดิม พร้อมชมการสาธิตการนวดข้าว การสีข้าวด้วยครกสีและครกตำข้าว และการฝัดข้าวด้วยกระด้ง เพื่อนำเสนอถึงวิถีชีวิตชาวนาในแบบดั้งเดิม เป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งทางสหกรณ์พยายามสืบสานและถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้ร่วมกันอนุรักษ์ และมีความภูมิใจในวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวนาของบรรพบุรุษ จากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารภายในตลาดของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ โดยสหกรณ์ได้ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ได้แก่ กาแฟ ลูกเดือย สาคู ซึ่งได้มีการสาธิตการแปรรูปกาแฟ ลูกเดือยและสาคูให้ชม
นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา และเสาหลักนำทางยางพารา มานำเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของสหกรณ์ในด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากยางพารา และนำเสนอแนวทางในการยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางพารา ด้วยการแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายชนิด ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อย่างดี


โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกับคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่มารอรับ พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอนาโยงให้มีความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และได้ให้กำลังใจเกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาอาชีพ และร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

อ่าน 77 เวลา