logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 ตุลาคม 2561 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดูข้อมูลของสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด ที่ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างโรงสีขนาด 5 ตัน/วัน (30 แรงม้า)

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดูข้อมูลของสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด ที่ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างโรงสีขนาด 5 ตัน/วัน (30 แรงม้า) พร้อมโรงคลุม และรถโฟล์คลิฟท์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว และส่งเสริมการอนุรักษ์อาชีพทำนาและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยเสนอให้สหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความต้องการของสมาชิกที่ปลูกข้าวในการทำธุรกิจแปรรูปกับสหกรณ์และความต้องการของผู้รับซื้อข้าวสารจากการแปรรูป

อ่าน 474 เวลา