logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ร่วมกันจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์นี้ขึ้น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ร่วมกันจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์นี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2467 สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป เช่นเดียวกันกับขบวนการสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ รวมถึงสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญกับวันออมแห่งชาติ เช่นกัน
จากข้อมูลการออมในปี 2561 ขบวนการสหกรณ์ไทย มีเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสหกรณ์กว่า 8,000 แห่ง จำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านคน เงินออมกว่า 2.3 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี 2562 ยังคงเพิ่มขึ้น
การจัดงานวันออมแห่งชาติในวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการ เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์วันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย พระพยอม กัลยาโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และการมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกที่มีการออมดีเด่น และสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท
นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ฯลฯ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการออมในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

อ่าน 274 เวลา