logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกล่าวให้กำลังใจ และอวยพรให้สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เกิดความมั่นคงเป็นที่พึ่งของสมาชิกและสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่าน 301 เวลา