logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กับสหกรณ์ผู้ผลิต ข้าว โคเนื้อ และไข่ไก่ โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งจะนำสินค้าฝากขาย
สำหรับสินค้าที่วางขายในร้านสหกรณ์พระนคร จะคัดสรรสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ผู้ผลิตจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศนอกจากสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เนื้อโคขุน ไข่ไก่ และนม ยังมีผักผลไม้เมืองหนาว จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ กาแฟสำเร็จรูป จากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด กล้วยหอมทองปลอดสารเคมี จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เป็นต้น เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า พืชผักปลอดภัย ปราศจากสารเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตของสินค้าแต่ละชนิดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคอีกด้วย
“ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” เป็นนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาร้านสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและสินค้าเกษตรแปรรูป โดยจะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ซึ่งการตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด เป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านชุมชน และใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าได้สะดวก และในอนาคตจะสนับสนุนให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูป ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ และเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรต่อไป

อ่าน 297 เวลา