logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และนายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8)”

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และนายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8)” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่ 7 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยมีร้อยตํารวจเอกธรัช ปั้นเหน่ง ตำแหน่ง รอง ผบ.ร้อย ตชด. 344 เป็นผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34 ให้การต้อนรับ
โรงเรียนดังกล่าวเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน คณะครูจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ นักเรียนและคณะครู จากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริวาร และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 450 คน พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบากห่างไกล ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา และการดำรงชีพอีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูหนาว ชาวบ้านยังประสบปัญหาภัยหนาวอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกจำนวนมาก

อ่าน 296 เวลา