สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการทำงานของศูนย์ประสานการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการทำงานของศูนย์ประสานการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบและความเสี่ยงด้านการเกษตรและกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณมาจากห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดสถานที่ลดความแออัดโดยเหลื่อมเวลาทำงานและให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งแต่ละกอง/สำนัก ต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่กรมและที่บ้านสลับวันกัน มีการแบ่งทีมตามความเหมาะสมและมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลในแต่ละวันให้ชัดเจน โดยจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีการพบปะพูดคุยผ่านระบบ Conference และทางแอพพลิเคชั่น Zoom meeting ในการกำกับ การดูแล ประสานงานและให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้วย และอำนวยความสะดวกในการทำงานที่บ้าน เช่น โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
สำหรับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตสินค้า กรมฯได้ของบประมาณในการจัดการผลไม้ออกจากแหล่งผลิต ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดผ่านกลไกสหกรณ์ปริมาณ 11,700 ตัน แบ่งเป็น มังคุด 8,500 ตัน และ ลำไย 3,200 ตัน และได้วางแผนไว้แล้วว่าเมื่อผลผลิตมังคุดและลำไยให้ผลผลิตแล้วจะกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งสินค้าสหกรณ์ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของชุมนุมฯ www.co-opclick.com และแอพพลิเคชั่น Co-op Click และประสานกับเครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ และSmart Taxi 50 แห่ง เปิดบริการรับสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น และจัดส่งโดยรถแท็กซี่ถึงหน้าบ้านในทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดในขณะนี้ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่ไม่ต้องเดินทางออกมาซื้อสินค้านอกบ้าน

อ่าน 315 เวลา