logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 กันยายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล” โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารฯ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 600 คน เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณพ.ศ.2563 และเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล” โดยขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมงานสหกรณ์ เพราะจะเห็นว่าพระองค์ทรงงานหนักหลายด้าน แต่ก็ทรงให้ความสำคัญกับงานสหกรณ์มาก เพราะสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งจะเน้นให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และกำลังประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อหาช่องทางตลาดให้กับสหกรณ์ เพราะหากสามารถทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มจากการค้าขายและการทำธุรกิจ จะส่งผลที่ดีกลับไปยังเกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยในเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่าจะสามารถช่วยเหลือในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการค้าขายออนไลน์ได้อย่างไร จะร่วมแชร์ตลาดค้าออนไลน์ที่มีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาทได้อย่างไร คาดว่าในปีงบประมาณ 2563 จะสามารถเดินหน้าในเรื่องนี้ได้อย่างจริงจัง
ภายหลังการบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังมีการบรรยายเรื่อง แนวคิดการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการมอบนโยบายการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2563 ในการส่งเสริม พัฒนา ด้านการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ของสหกรณ์แบบครบวงจร ใช้วิทยาการสมัยใหม่ การสนับสนุนสหกรณ์ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้รับมาตรฐาน GMP มีระบบการผลิตที่ดีเพื่อลดการสูญเสีย มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ยืดอายุการเก็บรักษา ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ระดับอำเภอให้มีการรวบรวม เก็บชะลอผลผลิต โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน พัฒนาฝ่ายจัดการให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งมีการเพิ่มศักยภาพการตลาดสินค้าของสหกรณ์ สร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร มีการกำหนดมาตรการกำกับ ดูแล ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง วางระบบการตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มข้น มีการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์แบบเชิงคุณภาพ และมีการจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ทั้งสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร มีการหาตลาดรองรับแผนการผลิต พัฒนาอาชีพตามความต้องการของตลาด สนับสนุนเงินทุน ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง เน้นให้มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต และนำโมเดลบันได 7 ขั้น เข้าไปส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

อ่าน 243 เวลา