logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชมปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชมปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน จำนวน 4 โล่รางวัล ซึ่งแบ่งประเภทดังนี้ รางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ รางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศกลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศกลุ่มโรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.) ได้แก่ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 จำนวน 12 รางวัล แบ่งเป็น 4 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวก่ำวิทยา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีวิทยา อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
2. กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
3. กลุ่มโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
4. กลุ่มโรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองซาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร และรางวัลชมเชย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา รางวัลหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562 จากผลงาน “อาราบิก้า ตกเขียว สู่แบรนด์ ปางม่วง โค-ออฟ คอฟฟี่” ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด รางวัลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับรางวัลสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 9 โล่รางวัลให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น ลำพูน บุรีรัมย์ สุรินทร์ ตรัง เพชรบุรี สระบุรี ราชบุรี และนครราชสีมา รางวัลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ จำนวน 9 รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินผลการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2561 จำนวน 5 รางวัล และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2562 จำนวน 8 รางวัล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับกรม จำนวน 3 รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นระดับเขตและราชการบริหารส่วนกลาง สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 8 รางวัล และสาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นระดับเขตและราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 10 รางวัล รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 12 รางวัล

อ่าน 413 เวลา