logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 ตุลาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ และผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ และผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุบิน ป้อมโอชา ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการ ผู้แทนองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ
สำหรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโคนม รวมทั้งมีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ได้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปีต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 โดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ร่วมกันบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสำคัญ มีการวางระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีแผนการทำธุรกิจที่ชัดเจน เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์ (กพส.) วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์นำไปพัฒนาธุรกิจโคนมทั้งระบบ และเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ ในรูปแบบชุมนุมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์โคนมสมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้เกิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนเพื่อเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม รวมทั้งผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เช่น การผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมภายในประเทศ การเสนอขอปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และที่สำคัญ คือการผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 เพื่อคุ้มครองอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 มาตรา4วรรค2 ได้กำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นองค์กรของเกษตรโคนมที่มีอำนาจเสนอผู้แทนองค์กรเกษตรกรโคนมจำนวน 5 คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นองค์กรของเกษตรกรที่มีบทบาทและมีความสำคัญกับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย

อ่าน 451 เวลา