logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสาโรช งามขำ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และข้อที่ควรปรับปรุงของหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมประจำปีการศึกษา 2563 ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด รวมทั้งมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ดีขึ้น มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยในการจัดสรรนมโรงเรียนต้องมีความเหมาะสม มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคนมอย่างครบถ้วนทั่วถึง ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมให้เป็นแบบกล่องแทนแบบถุง เพื่อลดการใช้พลาสติก และให้มีการพัฒนาคอกเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐาน มีระบบการจัดเก็บนมที่มิดชิด ได้มาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพน้ำนม รวมทั้งพัฒนาสหกรณ์ที่มีการเลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพส่งให้กับโรงเรียน และเพื่อรองรับการส่งออกในตลาดโลกต่อไป

อ่าน 323 เวลา