logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 พฤษภาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ Kickoff โครงการไทยนิยมยั่งยืน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ Kickoff โครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งได้รับจัดสรรงบกลางปี 2561 จากรัฐบาล เป็นเงิน 1,791.5341 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรนำไปดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดและแปรรูป เพื่อรองรับผลผลิตจากสมาชิก และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร เน้นผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายให้ข้าราชการ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ระดับพื้นที่ และสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้ “ความถูกต้อง เป็นธรรม ได้ประโยชน์” ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการกำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากการใช้เงินอุดหนุนดังกล่าว และให้มีการรายงานผลแบบ Real Time ผ่านระบบติดตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 194 เวลา