logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กันยายน 2562 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น โคขุน แพะเนื้อ เพื่อส่งเสริมรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร และแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาตกต่ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะเนื้อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไปจากทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้
ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการฟาร์ม
ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ และพันธุ์สัตว์ที่ตลาดต้องการ
ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการอาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ
ฐานเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสุขภาพ มาตรฐานฟาร์ม และการเคลื่อนย้ายสัตว์
ฐานเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์และการตลาด
ซึ่งการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานนี้ จะสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยส่งเสริมให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกร 8 อำเภอ พร้อมพบปะเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ซึ่งชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ "วัวหลุม" นวัตกรรมการเลี้ยงโคนมในรูปแบบใหม่ ในฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการฟาร์มด้วย

อ่าน 119 เวลา