logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 มีนาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุนของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด ครั้งที่ 1/2563

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุนของทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ประจำปี 2562 ในหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ระเบียบ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 246 คน ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เพื่อให้เป็นบุคลากรที่ทีศักยภาพมีความรอบรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ในทุกตำแหน่งหน้าที่ และมีความเป็นมืออาชีพในการบริการจัดการสหกรณ์ต่อไปด้วย

อ่าน 126 เวลา