logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์สนับสนุนชุดปฏิบัติการทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์สนับสนุนชุดปฏิบัติการทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูงทำการฉีดพ่นภายในอาคารและบริเวณโดยรอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 567 เวลา