logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Young Financial Analysts" พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเสริมสร้างนักการเงินรุ่นใหม่ที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ จึงต้องมีอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงินของสหกรณ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 10 กลุ่ม โดยให้มีการนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมและสถานะของสหกรณ์ต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย ทั้งด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ งบกำไรขาดทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด ประเภทเงินกู้ของสหกรณ์ เพื่อจะได้นำผลการวิเคราะห์สหกรณ์ไปเสนอให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์นั้น ๆ ได้รับทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ได้ โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังความคิดเห็น และแนะนำแนวทางในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยเน้นย้ำเรื่องให้ฝึกการวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอให้เห็นภาพชัดเจน
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 รวมทั้งข้าราชการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" แล้ว จำนวน 160 คน ที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Young Financial Analysts" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสำหรับการส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือ และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นการสร้างความสามารถเฉพาะด้านทางการเงินให้มีความสามารถในการแนะนำ และใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มาพิจารณาและสามารถนำเสนอสหกรณ์ได้เห็นถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสามารถเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ในมิติด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

อ่าน 255 เวลา