logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2563 และมีการพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2562/2563

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2563 และมีการพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ปี 2562/2563 ของสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโคของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโคปี 2562/2563 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ ผู้แทนหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมกลุ่มเกษตรกรรวบรวมน้ำนมดิบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน.2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 129 เวลา