logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พลโทจิรวิทย์ เดชจรัสศรี เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพกำลังกลาโหมในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พลโทจิรวิทย์ เดชจรัสศรี เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพกำลังกลาโหมในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นประธานในการประชุมประสานงานการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกรมการสรรพกำลังกลาโหมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผน ประสานงาน และดำเนินการกำหนดวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการจัดวางเครือข่ายการติดต่อประสานงานการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมทรัพยากรในการสนับสนุนความต้องการของฝ่ายทหารตั้งแต่ภาวะปกติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจในการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมด้านอาหาร การจัดเตรียมข้อมูลจำนวนสหกรณ์ ขีดความสามารถในการเก็บสำรองอาหาร รายการสินค้าที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการระดมสรรพกำลังทรัพยากรด้านอาหารตามวิธีการปฏิบัติที่ระบุไว้ในแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศอีกด้วย

อ่าน 216 เวลา