logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กันยายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 69 ของการประชุม) ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 69 ของการประชุม) ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีการกำหนดนโยบายให้สหกรณ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยจะให้สหกรณ์พิจารณาจัดทำโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได้น้อย และมีภาระหนี้สินจำนวนมากให้หมดภาระหนี้สินได้ในอนาคต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติม ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ และ
สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีการพิจารณาและให้คำวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ ในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์อีกด้วย

อ่าน 186 เวลา