logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การปรับกระบวนทิศทางในการปฏิบัติงาน” พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การปรับกระบวนทิศทางในการปฏิบัติงาน” พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จำนวน 130 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จาก วิธีคิดแบบตายตัว Fixed Mindset ให้กลายเป็น วิธีคิดแบบเติบโต Growth Mindset มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ สนุกกับการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย มีวิธีการปรับตัวขององค์กร และบุคลากรเพื่อการอยู่รอดในยุค Digital Disruption ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม รวมถึงมีการวางกรอบทิศทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีต่อไป
ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด กระบวนทัศน์ จนเกิดการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กร มีการเลือกใช้เทคนิค วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างและพัฒนารูปแบบ วิธีการใหม่ๆโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้เพียงพอ คุ้มค่า เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ องค์กร และทางราชการอย่างสูงสุด

อ่าน 138 เวลา