สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 มิถุนายน 2563 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (การเลี้ยงโคนม)

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (การเลี้ยงโคนม) การดำเนินกิจการของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้เยี่ยมชมติดตามความคืบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ การเลี้ยงโคนม การดำเนินกิจการของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร นอกจากนี้ที่ประชุมยังจัดให้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการผลิต แปรรูปน้ำนมแบบครบวงจร การผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้แก่สมาชิก ด้านปัจจัยการผลิต ด้านสหกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพด้านมาตรฐานฟาร์ม และควรมีการให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

อ่าน 125 เวลา