logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีนายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 83 เวลา