logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ปัจจุบัน โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 มีนักเรียน จำนวน 117 คน เป็นโรงเรียนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สอนวิชาสหกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ การจดบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชี การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิชาสหกรณ์เป็นแกนกลางแก่นักเรียน ครู ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันให้กับคณะกรรมการนักเรียน การประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การวางแผนธุรกิจ และเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และประสบการณ์ โดยจัดให้มีการทัศนศึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมการออม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และจัดกิจกรรมในวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีทั้งกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนที่รับผิดชอบได้เรียนรู้ในเรื่องราคา การซื้อสินค้า การตั้งราคาขาย กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ ทั้งการออมทรัพย์เพื่อหนู ออมทรัพย์ความดี ธนาคารขยะรีไซเคิล (เห็นคุณค่าของสิ่งของ)เป็นการส่งเสริมและฝึกให้เด็กได้รู้จักจัดการกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่อาศัย ให้เกิดคุณค่า ลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านออมทรัพย์ความดีในสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการผลิต ร่วมกันผลิตผลด้านการเกษตร ทั้งผลผลิตด้านปศุสัตว์ ประมง และพืชผัก โดยสมาชิกสหกรณ์นักเรียนจะมีหน้าที่ผลิตสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิก กิจกรรมบริการและสวัสดิการ มีการให้ความรู้และทำสาธารณประโยชน์อีกด้วย ซึ่งโรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ยังได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 อีกด้วย

 

อ่าน 200 เวลา